So fluffy... #samoyed #samojede #sausagedog #snow #yuki #floof #sofluffy #bestfriends #dog #cutedog #fluffydog